Η έννοια των Ευφυών Πολιτών περικλείει ουσιαστικά τομείς όπως οι ηλεκτρονικές δεξιότητες (e-skills)και η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ για ανάπτυξη συστημάτων αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης και για την δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για βελτίωση της δημιουργικής απασχόλησης και καινοτομίας μέσα στο πλαίσιο μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. 

Επίσης, βασικός στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα Ανοικτά Δεδομένα της πόλης, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να τα αξιοποιήσουν στον τομέα της λήψης αποφάσεων και της ανάπτυξης δικών τους, σχετικών, προϊόντων και υπηρεσιών. Η προσέγγιση αυτή εφάπτεται σε μεγάλο βαθμό με τον πυλώνα της Ευφυούς Διακυβέρνησης.

 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα παρακάτω έργα και παρέχει τις εξής υπηρεσίες στον τομέα των Ευφυών Πολιτών: