Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έχοντας αντιληφθεί την αξία των Νέων Τεχνολογιών ως προς την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πολίτες, τις  επιχειρήσεις και τους φορείς της πόλης, αναπτύσσει τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση οδηγεί στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών με τις οποίες ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει υπηρεσίες και  απλοποιεί την επικοινωνία του πολίτη και της επιχείρησης με τον οργανισμό. Επιπλέον, οδηγεί σε ορθολογική χρήση και αξιοποίηση πόρων , διευκολύνει τις διοικητικές και οργανωτικές δομές του φορέα και παρέχει νέες δυνατότητες συνεργασίας. Η ενότητα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services) έχει δυναμικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να βελτιστοποιούνται οι υφιστάμενες υπηρεσίες και να αναπτύσσονται συνεχώς νέες, έχοντας ως απώτερο στόχο την ευκολότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς και την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση τους χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, όπου αυτό είναι δυνατό σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ταυτόχρονα, ο πολίτης, η επιχείρηση και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενος, έχει την δυνατότητα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμμετέχοντας έτσι στην βελτίωση τους, ενώ αντίστοιχες έρευνες σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών θα διεξάγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην διαρκή προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης για ανάπτυξη εξωστρέφειας και αποδοτικών καναλιών επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκομένους αλλά και στην ευρύτερη στρατηγική του φορέα για την τόνωση της Ηλεκτρονικής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης.