Με το όρο Ευφυής Διακυβέρνηση εννοούμε την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε όλο το εύρος της πόλης, οι οποίες αλληλεπιδρούν και συνδέονται μεταξύ τους, ώστε η πόλη μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά ως ένας οργανισμός. Το βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι ΤΠΕ (υποδομές, υλικό και λογισμικό), μέσω καινοτόμων διεργασιών, διαλειτουργικότητας και Ανοικτών Δεδομένων. 

Οι στόχοι σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν την προώθηση των έργων και δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την δημιουργία ενός πλαισίου για αποτελεσματική συμμετοχική λήψη αποφάσεων (Ανοικτή και Συμμετοχική Δημοκρατία) και τη ανάπτυξη δράσεων πληθωπορισμού (crowdsourcing). 

Η Ευφυής Διακυβέρνηση, ως οριζόντιος καταλύτης, μπορεί επίσης να ενορχηστρώνει και να ενσωματώνει μέρος ή το σύνολο των άλλων πυλώνων μιας Ευφυούς πόλης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε ένα πλαίσιο συνεργασίας για τις ευφυείς πόλεις (Smart Cities Consortium) μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου, την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), την ερευνητική ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του ΕΜΠ, τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα παρακάτω έργα/πρωτοβουλίες και παρέχει τις εξής υπηρεσίες Ευφυούς Διακυβέρνησης: