Η ραγδαία εξάπλωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλο το εύρος των διαδικασιών και λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, τις καθιστά βασικό παράγοντα στην υλοποίηση στρατηγικών για την επίτευξη της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η αλματώδης πρόοδος στον τομέα των ΤΠΕ τα τελευταία χρόνια, έχει αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την εισαγωγή νέων μεθόδων διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν ως βασικούς πυλώνες την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών και νέων μεθόδων ηλεκτρονικής διοίκησης.

Έτσι, η αξιοποίηση και καινοτόμος χρήση των ΤΠΕ μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση των βασικών προβλημάτων μιας πόλης, ενώ παράλληλα μπορεί να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την "Ευφυή" επίλυση τους. Επομένως, μέσω των κατάλληλων συνεργειών και συμπράξεων, οι Δήμοι μπορούν να εκπονήσουν τον αντίστοιχο στρατηγικό σχεδιασμό και να ανταπεξέλθουν στην υλοποίηση της αποστολής τους, προωθώντας λύσεις οι οποίες θα βασίζονται στα δομικά στοιχεία μιας "Ευφυούς" Πόλης. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση ενός αντίστοιχου σχεδίου δράσης μπορεί να δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία, να δημιουργήσει αναπτυξιακές προοπτικές και να οδηγήσει στην επίτευξη μακροχρόνιων, άμεσων και έμμεσων ωφελειών για την πόλη. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιούνται παραγωγικές και καινοτόμες δομές της πόλης ενώ συντελείται μια μετατόπιση του κέντρου βάρους των εφαρμοζόμενων πολιτικών προς την κατεύθυνση της οικονομίας της γνώσης και της κοινωνίας της πληροφορίας, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον πολίτη και την βελτίωση της ποιότητας της αστικής ζωής.

Βασικοί πυλώνες της ευφυούς πόλης

Για τον ορισμό των βασικών πυλώνων μιας ευφυούς πόλεις υπάρχουν διάφορες εκδοχές, άλλες περισσότερο συγκεντρωτικές και άλλες περισσότερο αναλυτικές. Η εκδοχή που έχει επικρατήσει διεθνώς και προτείνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αυτή που ορίζει τους παρακάτω έξι (6) βασικούς πυλώνες μιας ευφυούς πόλης:

 smart governance

Ευφυής Διακυβέρνηση

(Smart Governance) 

   

 Smart environment

Ευφυές Περιβάλλον

(Smart Environment) 

   

 Smart mobility

Ευφυής Κινητικότητα

(Smart Mobility) 

   

 smart economy

 Ευφυής Οικονομία

(Smart Economy) 

  

  smart living

Ευφυής Διαβίωση

(Smart Living)   

   

 Smart people

 

Ευφυείς Πολίτες

(Smart People)