Με τον όρο Ευφυές περιβάλλον εννοούμε την χρησιμοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έτσι ώστε να σχεδιασθούν και υλοποιηθούν καινοτόμες παρεμβάσεις σε ζητήματα περιβάλλοντος αλλά και ενέργειας.  Ενδεικτικά, έργα και δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στον τομέα του Ευφυούς Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα:

 

• Έξυπνα ενεργειακά δίκτυα (Smart Grids),

• Χρησιμοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε συνδυασμό με συστήματα ΤΠΕ,

• Πληροφοριακά Συστήματα παρακολούθησης (Monitoring) εκπομπών ρύπων και παροχή αντίστοιχων Ανοικτών Δεδομένων,

• Αυτοματισμοί για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε κτίρια,

• Συστήματα ΤΠΕ για αποδοτικότερη διαχείριση των απορριμμάτων (Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων),

• Συστήματα για την ευφυή διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης και αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας,

• Πληροφοριακά Συστήματα και Αυτοματισμοί για την αποδοτική διαχείριση των υδάτων σε μια πόλη.


Αξίζει να τονισθεί ότι η συμβολή των ΤΠΕ για την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο μιας Ευφυούς Πόλης, μπορεί να οδηγήσει και σε μία αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας λόγω των υποδομών ΤΠΕ που θα χρησιμοποιηθούν. Έτσι, αντίστοιχη μέριμνα πρέπει να υπάρξει έτσι ώστε τα συστήματα ΤΠΕ που εμπλέκονται σε αυτόν τον σχεδιασμό, να συμμορφώνονται με φιλικά προς το περιβάλλον πρότυπα (Green ICT). 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα παρακάτω έργα και πρωτοβουλίες στον τομέα του Ευφυούς Περιβάλλοντος: